Plank med en höjd om max 1,2 meter och en mur med höjden max 0,5 meter räknat från lägsta marknivå får uppföras bygglovsfritt på din sida av tomtgränsen så länge detaljplanen inte säger att plank- och mur inte får uppföras.

Vid bygglovsprövningen kan 1,80 m tillåtas mellan grannar om det bedöms som lämpligt.

Mot gata skall sikttriangel klaras, dvs vid in- och utfart får plank- och mur inte uppföras högre än bifogad bild.

I Landskrona finns det ofta prickad mark som inte får bebyggas längs med lokalgata (förgårdsmark). Oftast får inte plank uppföras över 1,2 meter där. Om du har prickad mark vid din fastighet får du reda på genom att se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område samt vad den säger om just din fastighet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Webbappen kommer inte fungera fullt ut i din webbläsare.

Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Eller ansök om bygglov via den traditionella ansökningsprocessen.