Vad händer om jag ansöker via webbtjänsten?

Om du ansöker via webbtjänsten upprättas din ansökning, du skapar eller laddar upp dina egna ritningar och placerar ut ditt eget plank eller laddar upp din egen situationsplan direkt på webbtjänsten. När ansökan är komplett ifylld skickas den enkelt in genom att följa alla steg i webbtjänsten.

I webbtjänsten skapar eller laddar du upp nedanstående handlingar

  • Blankett
  • Situationsplan
  • Fasad & detaljritning
  • Kontrollplan

Om jag vill ansöka med mina egna ritningar, vad är det för krav?

Ritningar ska vara skalenliga. De ska också vara tydliga och gjorda på vitt papper och endast i svartvitt, med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner.

Ritningarna ska även vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns skalstock.

Vilka handlingar behövs

  • Blankett
  • Situationsplan
  • Fasad & Detaljritning
  • Kontrollplan

Vad är en situationsplan och vad används den till?

Du använder kartunderlag till situationsplan när du ska söka bygglov.  Underlaget innehåller fastighetsgränser och byggnader och är baserad på ett utdrag ur kommunens baskarta.

Du kan själv hämta din situationsplan från vår hemsida under karta eller beställa en på registrator.sb@landskrona.se

Du behöver inte bygglov för

Nätstängsel, staket i trä, smide, glas eller liknande med en höjd på max 1,2 meter över lägsta marknivå.

Mur eller stödmur på max 50 centimeter över lägsta marknivå.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig om du vill bygga en mur eller ett plank.

Sikttriangeln

Sikt vid utfarter och gatukorsningar säkras genom att murar och plank inte får ha högre höjd än 80 centimeter eller 5 meter vid gång- och cykelvägar. Detsamma gäller för häckar.

 

Vad får jag välja för material?

En mur eller ett plank är ett komplement till den befintliga byggnaden på fastigheten och ska komponeras i samstämmighet med denna. Det material som bäst stämmer överens med huvudbyggnaden får råda i valet av mur eller plank.

Du kan läsa mer om materialval här.

Hur får jag placera mitt plank eller mur?

Murar och plank ska i sin helhet, inklusive grundläggning, placeras inom din egen fastighet. Är du osäker på var fastighetsgränsen går kan du kontakta mättjänst för en utsättning (mot avgift.

Vem kan jag ringa om jag har frågor kring min bygglovsansökan?

Du kan ställa allmänna frågor till bygglovsavdelningens servicetelefon 0418-473200, som är öppen måndag – torsdag 9-12.

Vad kostar min bygglovsansökan?

Cirka 5000 kronor för en mur eller plank vid enbostadshus.

Vad händer om jag vill söka bygglov på någon annans tomt?

Du kan söka bygglov utan att behöva äga eller förfoga över den aktuella fastigheten. Den som sökt och fått bygglovet behöver inte vara densamma som sedan utför åtgärden. Ett beviljat bygglov är kopplat till själva fastigheten.

Om du som sökande inte är lagfaren ägare av fastigheten kommer fastighetsägaren att meddelas om att ett bygglov sökts. Fastighetsägaren ges då möjligheten att inkomma med yttrande över det planerade. Stadsbyggnadsförvaltningen hanterar detta.

När får jag börja bygga och vad är ett startbesked?

För att få börja bygga behöver du ett bygglovsbeslut och ett startbesked. Ett startbesked innebär att du nu får lov att börja bygga. Om du påbörjar bygget innan du fått ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Vad gör jag när jag byggt klart mitt plank och/eller mur?

När du som byggherre redovisat att alla krav enligt bygglovet, startbeskedet och att andra eventuella villkor är uppfyllda, utfärdar vi på bygglovsenheten ett slutbesked.

När behöver jag grannens godkännande?

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan vara till exempel grannar, väghållare, bostadsrättsföreningar med flera.

En sakägare kan ha rätt att yttra sig om din ansökan innebär att:

  • Det blir en avvikelse från en bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
  • När plank, staket eller mur placeras i fastighetsgräns mot granne.

Vad händer om min ansökan avslås?

Avslaget är liksom alla andra kommunala beslut överklagningsbart. Överklagandet är kostnadsfritt. Det tillkommer en avgift för avslagsbeslut.

Kan någon överklaga mitt bygglovsbeslut?

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. De har sedan fyra veckor på sig att överklaga. Om detta inte sker vinner beslutet laga kraft. Laga kraft vunnet beslut betyder att beslutet inte kan överklagas.

Hur länge varar mitt bygglov?

Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om inte byggnadsarbetena har påbörjats. Men vid påbörjad åtgärd varar bygglovet i 5 år.

Du använder en föråldrad webbläsare. Webbappen kommer inte fungera fullt ut i din webbläsare.

Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.

Eller ansök om bygglov via den traditionella ansökningsprocessen.